Collective Impact – שילוב יועצים ארגוניים בהטמעת גיוון בחברה הערבית – רשמים מכנס הפורום לגיוון מרץ 2017

בראשית חודש מרץ התקיים במרכז הבין תחומי בהרצליה כנס הפורום הישראלי לגיוון, בו הוצג פרוייקט קולקטיב אימפקט לקידום תעסוקה בקרב החברה הערבית. המיזם בשיתוף פעולה עם איפ”א (ארגון ישראלי לפיתוח ארגוני), משלב יועצים ארגוניים בליווי חברות עסקיות מובילות במשק בהטמעה של תהליכי גיוון: גיוס וקליטה מוצלחת של עובדים מקרב החברה הערבית.

גיוון הוא נושא מדובר בשנים האחרונות בישראל, אך מעטות החברות המתמודדות עמו בהצלחה. קשיים פנימיים רבים עומדים בפני הארגון המבקש לקלוט לשורותיו אוכלוסיות מגוונות, לצד מחסומים אישיים וחברתיים העומדים בפני המועמדים מקרב אוכלוסיות המוגדרות מגוונות ביניהם ערבים, חרדים, אתיופים, נשים ובעלי מוגבלויות.

על המיזם ויחודו:

מיזם Collective Impact (נוסד ב2013) ממוקד בהשגת פריצת דרך בשיעורי ההעסקה וטיב ההעסקה של האוכלוסייה הערבית בסקטור העסקי, מתוך הבנה שהפערים הגדולים הקיימים בין יהודים לערבים בשיעורי האבטלה, בתחומי התעסוקה וברמת ההכנסה פוגעים בכלכלה ובדמוקרטיה בישראל ומכרסמים בסולידריות החברתית.

נקודת המוצא  של המיזם הינה ההזדמנות העסקית הטמונה  בהעסקת עובדים מהחברה הערבית. המיזם מתמקד במתן שירותים לחברות העסקיות שיאפשרו להן לעבור את תהליכי ההשתנות הפנימית הנדרשים על מנת להגדיל משמעותית את מספר הערבים המועסקים. תהליכי שינוי אלו עוברים דרך עבודת עומק על הפנמת ההזדמנות העסקית, לקיחת אחריות של החברות על תהליכי שינוי פנימי, הצבת יעדים ותוכניות עבודה קונקרטיות אפקטיביות וטיפול בחסמים טכניים ותפיסתיים.  תהליכי השינוי נתמכים על ידי השותפות העמוקה והרחבה עם כל הגורמים הרלבנטיים העוברים במקביל תהליכי למידה על צרכי המעסיקים והשוק ופועלים ליצירה של כלים ומענים יצירתיים לחסמים ולאתגרים במטרה לסייע למעסיקים בהשגת פריצת הדרך.

המיזם מיישם את מודל ה Collective Impact המניח שפתרון בעיה חברתית מורכבת מצריכה תהליכי השפעה בין-מגזריים לייצר מאמץ מסונכרן, על ידי שותפים שונים, הפועלים באמון ושקיפות בכלים שונים, סביב מטרה משותפת. כל זאת, עם יעדים מוגדרים, תוך תהליכי למידה, פיתוח פתרונות יצירתיים ותכלול המהלך כולו.

המיזם ושותפיו פועלים במטרה לייצר פריצת דרך מערכתית, עמוקה, ארוכת טווח ובת קיימא, בשילוב עובדים ערבים במשק כך שתוך עשור, כ-100 מהחברות המובילות במשק יצטרפו למיזם ויפעלו במשותף להשגת מטרותיו.

פאנל הצגת קולקטיב אימפקט בהנחיית יו”ר איפ”א הגב’ איווה חגי ניבSkip to content